روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرزنگوش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مرزنگوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رزنگوشstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند رزنگوش وئید، لیل ه و پسری ید عالم انا. گر یند رزنگوش پژمرده ود، ه تاویل د ست.p> <pگر یند ه و ا ر تابوت هادند ردم ز پیش پس و ی فتند، لیل زرگی ود، ینش قصان ود عضی ویند: رآن ردم ه ر نازه و ودند کم ند. گر یند ه رده ود زنده د، لیل ه ز ناه توبه ند عمرش راز ود. گر یند ه رمیان ورستان ود، لیل ه ا اهلان سفر ندp> <p>حمدبن سیرین وید: ر ه واهد داند ه ال و زد ق تعالی ون ست، حتیاط ند ه ال و زدیک ردگان گونه ست. گر یند ه ردگان ی ا شارت ادند ا و سخن فتند، لیل ه ال و زد ق تعالی یکو ود. گر ا ی سخنان اخوش فتند ه لاف ین ود.p> <p>ابرمغربی وید: یدن رگ فاجات ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر احتِ ومن عذاب افر ود ر ند ان ندنِ ود ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عتبر یند، لیل ه عذاب و سختر ود. گر یند ه مرد و شستند، لیل ه ر ین ود ابت ود.p> <p>براهیم رمانی وید: گر یند ه مرد و ا ر تابوت هادند لق ز پی و ی فتند زرگی ابد. گر ید و رده ا ر پشت رفته ود ی رد، لیل ال رام ست. گر یند زنده مرد یگر اره زنده د ه غایت یکو ود. گر رده ا یند ه یگر اره مرد، لیل ه رزندش میرد. گر یند رزندش مرد، لیل ه توانگر ود عضی ویند ز ر شمن یمن ود. گر یند ادر پدر و مردند، لیل ه ارش یکو و یز ی ویند ارش وریده ود. گر زنی بستن یند مرد و ا شستند، لیل ه و ا پسر ید. گر یند مرد و ا ر تابوت هادند ه تاویل یکو ود. گر فنش ردند د ست.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>ردن : ولهای زیاد پوچ اهیp> <p>یدن سانی ه ر ال رگ ستند : ادیp> <p>زنده شدن مرده : ما زندگی ی رنامه ی ا سپری یکنیدp> <p>تمایل ه ردن : شانه سلامتیp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات