روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرغزار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مرغزار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مرغزار

محمدبن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک اوست، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا می کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر بیند در مرغزار خود می گشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود و عاقبتش محمود بود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مرغزار، دلیل بزرگی است. اگر بیند درمرغزاری سبز بود و گل ها شکفته بود به وقت خود و آبهای روان، دلیل که مرگِ او به شهادت بود. اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او را با  بزرگی صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده. اگر بیند در مرغزار گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه بی وفا باشند. اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد،دلیل که مال به سختی حاصل کند. جابرمغربی گوید: دیدن مرغزار دلیل زن بود. اگر درمرغزاری سبز شد، دلیل که زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مرغزار درخواب برهشت وجه است. اول: دین. دوم: اعتقاد. سوم: معیشت ونظام کار. چهارم: پادشاه. پنجم: مردی بزرگ. ششم: خیرومنفعت. هفتم: زن. هشتمک مرادیافتن.  

تعبیر خواب مرغزار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات