روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرکب - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرکب

محمدبن سیرین گوید: مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است.

اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بیند مرکب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند مرکب بر جامه او ریخت، دلیل که او را زیانی رسد. اگر دبیر است زیان ندارد. اگر بیند با مرکب چیزی نوشت از قرآن یا از نام خدای تعالی دلیل بر خیر و صلاح او کند. اگر به خلاف این بود، دلیل بر شر و فساد کند.

تعبیر خواب مرکب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات