روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرمر سفید
مرمر سفید

خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .

 

2ـ شکستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی است .

3ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را که در آن عطر خوشبویی گذاشته است گم می کند ، علامت آن است که در اثر بی دقتی به حیثیت و ثروتش لطمه خواهد زد .
 

تبلیغات