روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب مریضی - بیماری
مریضی

1ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است که دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یکی از اقوام خواهید داشت .

 

2ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد ، علامت آن است که به تنهایی در جستجوی شادمانی است .
 

تبلیغات