روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب مزد - پاداش
دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است که در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد ، علامت آن است که به تنهایی در جستجوی شادمانی است .
 

تبلیغات