روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مزدوران - تعبیر خواب

تعبیر خواب مزدوران

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند.

 اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.

تعبیر خواب مزدوران گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات