روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب مزدوران

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند.

 اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.

تبلیغات