روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرهم - تعبیر خواب

تعبیر خواب مرهم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد، دلیل بر صلاح دین اوست.

اگر بیند مرهم خورد، دلیل که چیزی حرام خورد. اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند.

تعبیر خواب مرهم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات