روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن
مسابقه

لوک اویتنهاو می گوید :

مسابقه دو : رضایت

1ـ  اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده اید ، علامت آن است که تلاش می کنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید .

 

2ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، علامت آن است که بر رقبای خود ظفر خواهید یافت .
 

تبلیغات