روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسح کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب مسح کردن

اگر مردی در خواب دید که مسح کرد، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم متابعت او کنند.

 اگر دید مسح بر موزه کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظام آید.

تعبیر خواب مسح کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات