روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشرف شدن

اگر دید بر جائی مشرف شد، دلیل که دشمن با وی حیله کند. اگردید بر آب صاف مشرف شد، دلیل که معتقد شاه شود.

اگر دید او را از مشرفی معزول کردند، دلیل مضرت است. اگر دید بر کاری صلاح مشرف شد، دلیل خیر است. اگر به کاری فساد مشرف شد، دلیل شر بود.

تبلیغات