روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشرق - تعبیر خواب

تعبیر خواب مشرق

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن آفتاب به خلاف این است.

اگردید مشرق درجائی نیکو بود، دلیل که حاجتش روا شود. اگر مشرق بجای بد بیند به خلاف این است.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات