روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مغز - مخ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مغز - مخ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مغز - مخ

حضرت دانیال گوید: دیدن سر و مغز و استخوان درخواب ، دلیل بر مالی بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند.

 اگر مغز دیگران میخورد، دلیل که مال مردم هزینه کند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیندمغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد. جابرمغربی گوید: اگر مغز جانوری می خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل مال حرام است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر.

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است که محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد کشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است که ناگاه دانش و علمی کسب می کنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب مغز - مخ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مغز در خواب , مغز حیوانی

تعبیر خواب مغز - مخ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات