روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مغز - مخ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مغز - مخ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غز - خstrong>span><br /><br />ضرت انیال وید: یدن سر غز ستخوان ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر الی ود ه اهر باشد. گر غز ورد، لیل ه ال ا زینه ند.p> <p>گر غز یگران یخورد، لیل ه ال ردم زینه ند. حمدبن سیرین وید: گر یندمغز سر و ر زمین فتاد، لیل ه ال ز ستش رود. گر ید غز ا گرفت ر سر ود هاد، لیل ه ایه ه ست ورد. ابرمغربی وید: گر غز انوری ی ورد ه وشت و لال ود، لیل ر ال لال ست. گر وشت و رام ود، لیل ال رام ست.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن غز ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: ال هانی. وم: عقل. سوم: صر.p> <p> گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غز ود ا بینید ، شانة ن ست ه حیط امطلوب زندگی ما ه رف وستانی اباب واهد شید .p> <p> یدن غز یوانات ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة نج ز یماریهای وحی ست .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید غزی ا ی ورید ، علامت ن ست ه اگاه انش علمی سب ی نید .<br />p>
تبلیغات