روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب موج - امواج
موج

1ـ دیدن موج دریا ، علامت آن است که در راه کسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت .

2ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است که در زندگی آیندة خود مرتکب اشتباهی بزرگ خواهید شد .

تبلیغات