روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مورد 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مورد بر چهاروجه است.

اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.

تبلیغات