روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مورچه خوار - تعبیر خواب

تعبیر خواب مورچه خوار
1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است که خواهید کوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .

1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است که خواهید کوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .

اخبار اکاایران

تبلیغات