روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مورچه - مور
مورچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

مورچه : کار سود آور

خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

موریانه خوار‌ها آب نمی‌خورد , تعبیر خواب موریانه در خانه , صدای که گوشت ادم میریزه , زندگی و غذا خوردن مورچه , تعبیر خواب دیدن مورچه , تعبیر خواب لانه مورچه , تعبير خواب مورچه , تعبیرخواب مورچه , ديدن خواب مورچه , مورچه و پای ملخ , چند گونه مورچه , مورچه در خواب , مورچه چیه که , مور یا مورچه

تبلیغات