روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاشخور
1ـ اگر صدایلاشخوریرا در خواب بشنوید ، حاکیاز آن است که رسواییو ننگیقدیمیرا به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هاییبزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوریرویریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهایمالیاست ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک میشوید و آنها پرواز میکنند ، نشانة آن است که از رسواییکه بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت . 3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بیاساس و بدگو ییها است که شما را مضطرب و آشفته میسازد .

تبلیغات