روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاشخور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لاشخور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لاشخور
1ـ اگر صدایلاشخوریرا در خواب بشنوید ، حاکیاز آن است که رسواییو ننگیقدیمیرا به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هاییبزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوریرویریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهایمالیاست ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک میشوید و آنها پرواز میکنند ، نشانة آن است که از رسواییکه بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت . 3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بیاساس و بدگو ییها است که شما را مضطرب و آشفته میسازد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.لاشخور شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لاشخور

تعبیر خواب لاشخور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات