روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاشخور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لاشخور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لاشخور
1ـ اگر صدایلاشخوریرا در خواب بشنوید ، حاکیاز آن است که رسواییو ننگیقدیمیرا به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هاییبزنند .

2ـ اگر خواب ببینید لاشخوریرویریل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زیانهایمالیاست ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک میشوید و آنها پرواز میکنند ، نشانة آن است که از رسواییکه بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت . 3ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بیاساس و بدگو ییها است که شما را مضطرب و آشفته میسازد .

تعبیر خواب لاشخور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات