روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لوله
1ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختیبه صلح و صفا دست خواهید یافت

. 2ـ دیدن لوله هایگاز در خواب ، علامت آن است که صاحب عقاید اجتماعیخواهید شد .

تبلیغات