روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لوله - تعبیر خواب

تعبیر خواب لوله
1ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختیبه صلح و صفا دست خواهید یافت

. 2ـ دیدن لوله هایگاز در خواب ، علامت آن است که صاحب عقاید اجتماعیخواهید شد .

تعبیر خواب لوله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات