روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لکه
1ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل کوچک است .

2ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس دیگران در خواب ، نشانة آن است که کسیبه شما خیانت خواهد کرد .

تبلیغات