روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لکه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لکه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لکه
1ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل کوچک است .

2ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس دیگران در خواب ، نشانة آن است که کسیبه شما خیانت خواهد کرد .

اخبار اکاایران

تبلیغات