روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب لبنیاتی
دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

2ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس دیگران در خواب ، نشانة آن است که کسیبه شما خیانت خواهد کرد .

تبلیغات