روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لبنیاتی - تعبیر خواب

تعبیر خواب لبنیاتی
دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

2ـ دیدن لکه بر دستها یا رویلباس دیگران در خواب ، نشانة آن است که کسیبه شما خیانت خواهد کرد .

تعبیر خواب لبنیاتی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات