روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لباس عروسی - تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس عروسی
1ـ دیدن لباس عروسیدر خواب ، علامت آن است که با دوستانیصمیمیآشنا خواهید شد و در کارهاییشادیبخش شرکت خواهید کرد .

2ـ دیدن لباس عروسیکثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطة شما با فردیشایسته قطع خواهد شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات