روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لباس عزاداری - تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس عزاداری
1ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواریبر تن کرده اید ، علامت آن است که بد اقبالیبه شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداریبر تن کرده اند ، علامت آن است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

تعبیر خواب لباس عزاداری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات