روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لابراتوار 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لابراتوار 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لابراتوار  2

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگیاش مرحله دشواریپیش میآید که لازم میشود یک آزمایش را از سر بگذراند

. لابراتوار جائیاست که کار تحقیقیدر آن انجام میگیرد ولیبرایما لابراتوار همیشه آزمایش و امتحان را تداعیمیکند و این مبتنیبر شناخت منحصر و محدودیاست که نسبت به لابراتوار داریم لذا وقتیخویشتن را در چنین جائیببینیم بیتردید آزمایشیدر پیش داریم.

تبلیغات