روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب لاله

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.

 اگر زنیدید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.

تبلیغات