روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لانه

اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فایده باشد که به او رسد. اگر لانه بکندکاریمکروه کند.

 اگر باز به جایخود نهاد یاریکسیکند. اگر دید درِ لانه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگیدرآید و خیر بیند.

تبلیغات