روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لرزیدن

محمدبن سیرین گوید:اگر کسی بیند سر او میلرزید، دلیل زحمت است.

 اگر بیند گردن او میلرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کفهایاو میلرزید، دلیل است سخنیسخت بشنود. اگر بیند شکم او میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند همه اندام او میلرزید، دلیل است که سختیبیند. اگر دید پایش میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. حضرت دانیال گوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیماری. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند آسمان میلرزید، دلیکه در آن دیار ظلم بود. اگر بیند آفتاب یا ماه میلرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد. جابرمغربیگوید: اگر دید عرش میلرزید، دلیل بر بیدیانتیعلما است. اگر لوح و قلم میلرزید، دلیل بدحالیدبیران است. اگر بیند هفت آسمان میلرزید، دلیل محنت است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لرزیدن بدن در خواب , علت لرزش بدن سگ

تبلیغات