روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لرزیدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لرزیدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لرزیدن

محمدبن سیرین گوید:اگر کسی بیند سر او میلرزید، دلیل زحمت است.

 اگر بیند گردن او میلرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کفهایاو میلرزید، دلیل است سخنیسخت بشنود. اگر بیند شکم او میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند همه اندام او میلرزید، دلیل است که سختیبیند. اگر دید پایش میلرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. حضرت دانیال گوید: دیدن لرزیدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیماری. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند آسمان میلرزید، دلیکه در آن دیار ظلم بود. اگر بیند آفتاب یا ماه میلرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد. جابرمغربیگوید: اگر دید عرش میلرزید، دلیل بر بیدیانتیعلما است. اگر لوح و قلم میلرزید، دلیل بدحالیدبیران است. اگر بیند هفت آسمان میلرزید، دلیل محنت است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب لرزیدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لرزیدن بدن در خواب , علت لرزش بدن سگ

تعبیر خواب لرزیدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات