روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لشگر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لشگر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لشگر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود.

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لشگر درخواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سیل. سوم: باد. چهارم: خصومت. پنجم: محنت.

اخبار اکاایران

تبلیغات