روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لگام - افسار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لگام - افسار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لگام - افسار

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگیاو است.

 اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید. حضرت علی(ع) فرماید: هر کس در بیداریبدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. جابرمغربیگوید: اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردیاست که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.

تعبیر خواب لگام - افسار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات