روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لگام - افسار

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگیاو است.

 اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید. حضرت علی(ع) فرماید: هر کس در بیداریبدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. جابرمغربیگوید: اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردیاست که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب افسار

تبلیغات