روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لنگ شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لنگ شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لنگ شدن 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لنگ شده بود.

دلیل است پیش خویشان خوار شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا میرفت، دلیل است که از کسییاریخواهد و مرادش برآید. جابرمغربیگوید: اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدائیبه کسیکرده بود. اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پایدرست شد دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لنگ درخواب ، بر پنج وجه است، اول: منفعت. دوم: ناتوانی. سوم: درویشی. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش.

لوک اویتنهاو میگوید :

لنگ : شکست خوردن

لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.لنگ شدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آدم لنگ

تعبیر خواب لنگ شدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات