روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب لنگ شدن 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لنگ شده بود.

دلیل است پیش خویشان خوار شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا میرفت، دلیل است که از کسییاریخواهد و مرادش برآید. جابرمغربیگوید: اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدائیبه کسیکرده بود. اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پایدرست شد دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لنگ درخواب ، بر پنج وجه است، اول: منفعت. دوم: ناتوانی. سوم: درویشی. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش.

لوک اویتنهاو میگوید :

لنگ : شکست خوردن

لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی
 

تبلیغات