روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لنگ شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لنگ شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نگ دنstrong>span>  <br /><br />حمدبن سیرین وید: گر یند نگ ده ود.p> <p>لیل ست پیش ویشان وار ود.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر ود ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نگ یند، لیل ست ه قصودش رنیاید. گر یند ه نگ ود ه عصا یرفت، لیل ست ه ز سییاریخواهد رادش رآید. ابرمغربیگوید: گر یند ه ه ر و پا نگ ده، لیل ست ه عتقاد دخدائیبه سیکرده ود. گر نگ ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه نگ ود پایدرست د لیل ه قصودش رادش اصل ود.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن نگ ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر پنج جه ست، ول: نفعت. وم: اتوانی. سوم: رویشی. هارم: غم ندوه. پنجم: قصان عیش.p> <p>وک ویتنهاو یگوید :p> <p>نگ : کست وردنp> <p>نگ ودن : ز ست ادن وشنامی<br /> p>

اخبار اکاایران

تبلیغات