روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لگد زدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب لگد زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسیرا لگد زد، دلیل است حال او بد شود.

 اگر بینداستریاو را لگد زد یا اسبی، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر ویرا لگد زد، دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است.اول: نقصان شرر. دوم: مضرت. سوم: غم واندوه. چهارم: فساد عیال.

تعبیر خواب لگد زدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات