روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لگد زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لگد زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لگد زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسیرا لگد زد، دلیل است حال او بد شود.

 اگر بینداستریاو را لگد زد یا اسبی، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر ویرا لگد زد، دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است.اول: نقصان شرر. دوم: مضرت. سوم: غم واندوه. چهارم: فساد عیال.

تبلیغات