روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه
لنگر

خواب لنگر برایدریانوردان نشانة آن است که مسافرتیخوش بر آبهایآرام خواهند داشت .

 

2ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جداییاز دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج است .

3ـ اگر کسیکه عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد .
 

تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات