روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاز گرفتن - تعبیر خواب

تعبیر خواب گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانیبه ویرسد.

اگربیند خریاو را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاویاو را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنیاست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

لوک اویتنهاو میگوید :

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاشهایبیهوده
 

تعبیر خواب گاز گرفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات