روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گاز گرفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر

گاز گرفت

، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانیبه ویرسد.

اگربیند خریاو را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاویاو را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنیاست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

لوک اویتنهاو میگوید :

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاشهایبیهوده
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گاز گرفتن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط انسان , تعبیر گازگرفتن اسب در خواب , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن موش , گرفتن دانه از دهان مورچه , اگر دستمان را نمی گیرند , گاز گرفتن niniweblog , زرافه شتر دی ان ای , بت رو گاز بگیری , گرفتی مردی

تعبیر خواب گاز گرفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات