روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گذر نامه
1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بیوفا در رابطه به موضوعیمهم به شما دروغ میگویند .

 

2ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ میکنند ، علامت آن است که بر مشکلات غلبه مییابید و به مقام مهمیدست مییابید .

تبلیغات