روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو چشم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گاو چشم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گاو چشم
نوعی گیاه

محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است.

جابرمغربیگوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندیآید اگر بیوقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود

اخبار اکاایران

تبلیغات