روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو چشم - تعبیر خواب

تعبیر خواب گاو چشم
نوعی گیاه

محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است.

جابرمغربیگوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندیآید اگر بیوقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران