روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو زبان - تعبیر خواب

تعبیر خواب گاو زبان 

محمدبن سیرین گوید: دیدن گاو زبان، دلیل بر گفتگو کند.

جابرمغربیگوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندیآید اگر بیوقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود

تعبیر خواب گاو زبان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات