روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو زبان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گاو زبان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گاو زبان 

محمدبن سیرین گوید: دیدن گاو زبان، دلیل بر گفتگو کند.

جابرمغربیگوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندیآید اگر بیوقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود

تعبیر خواب گاو زبان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات