روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو صندوق
گاو صندوق

1ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است .

 

2ـ اگر خواب ببینید میکوشید رمز قفل گاوصندوق را کشف کنید ، علامت آن است که بخاطر اینکه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمیرسد ، میترسید همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ دیدن یک گاوصندوق خالیدر خواب ، علامت آن است که نومید و دلسرد خواهید شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گاو صندوق خانگی

تبلیغات