روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گدایی کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گدایی کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> دایی ردنstrong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ید دائیمیکرد ردم و ا یزیمیدادند، لیل یر برکت ست.p> <pp> <p>براهیم رمانیگوید: گر ید ز ردم یزیمیخواست میدادند، لیل ه ارهایویبسته ود.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن دائیبر هار جه ست. ول: یر رکت. وم: نفعت.سوم: عیشت. هارم: عز جاه.p> <p>نوچهر طیعیتهرانیگوید: دا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ایما نسانیاست زرگ نش یر یکو ار ه دو شنائیقبلیبه ا حبت یکند یر وبیمیرساند . گر بینید ودتان دا ده ید وب ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما یگوید یکیمیکنید. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه دا ده ید ز ردم مک یخواهید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما یگوید ه یگران حبت مک یکنید سیاز ین یکیو وبیآگاه میشود. گر یدید ه صدایبلند دائیمیکنید مک یخواهید ز ین اراحت ستید ه را یگران ه وبیو صداقت ما توجه دارند در ن ا میدانند سپاسگزارینمیکنند.p> <p>وک ویتنهاو یگوید :p> <p>دا : کست شکلاتp> <p>یز ه دا ادن : رایکارهایخوبتان ز ما تمجید واهد دp> <p>دا ودن : دیه واهید رفت<br /> p>

اخبار اکاایران

تبلیغات