روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گدایی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب دید گدائیمیکرد و مردم او را چیزیمیدادند، دلیل خیر وبرکت است.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید از مردم چیزیمیخواست و نمیدادند، دلیل که کارهایویبسته شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گدائیبر چهار وجه است. اول: خیر و برکت. دوم: منفعت.سوم: معیشت. چهارم: عز وجاه.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: گدا در خواب هایما انسانیاست بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائیقبلیبه ما محبت میکند و خیر و خوبیمیرساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما میگوید نیکیمیکنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک میخواهید خواب شما میگوید به دیگران محبت و کمک میکنید و کسیاز این نیکیو خوبیآگاه نمیشود. اگر دیدید به صدایبلند گدائیمیکنید و کمک میخواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبیو صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمیدانند و سپاسگزارینمیکنند.

لوک اویتنهاو میگوید :

گدا : شکست و مشکلات

چیز به گدا دادن : برایکارهایخوبتان از شما تمجید خواهد شد

گدا بودن : هدیه خواهید گرفت
 

تبلیغات