روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گردن - گلو

حضرت دانیال گوید: دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است.

اگر دید ماریدر گردن او حلقه شده بود، دلیل که زکوة مال نداده باشد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیدر خواب به گردن خود گرانیدید، دلیل که بیمار شود. اگر دید باریدر گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید، دلیل بر درستیدین است و عمر دراز.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد. جابرمغربیگوید: اگر دید بر گردن مویداشت، دلیل که وام دار شود. اگر گردن خود را شکسته دید، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را کج بیند، دلیل که امانت را خیانت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گردن بر پنج وجه است. اول: امانت. دوم: توانائی. سوم: خیانت. چهارم: وام. پنجم: بیماری.

1ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است که ناراحتیهایموجود ، بر کار و روابط خانوادگیشما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

2ـ اگر در خواب از گردن کسیتعریف کنید ، نشانة آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهایخانوادگیخواهد شد .

3ـ اگر زنیخواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانة آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنیغرغرو و بداخلاق خواهد شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گردن بلند داشتن , کلفت کردن گردن , لگه زیر گردن , لکه زیر گردن

تبلیغات