روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گردن زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گردن زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گردن زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد.

 اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند. اگر کافریبیند مسلمان شود .اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به ویرسد فیالجمله دیدن گردن زدن به خواب درویشان را نیکو و توانگران را بد بود.

اخبار اکاایران

تبلیغات