روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گردن زدن - تعبیر خواب

تعبیر خواب گردن زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد.

 اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند. اگر کافریبیند مسلمان شود .اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به ویرسد فیالجمله دیدن گردن زدن به خواب درویشان را نیکو و توانگران را بد بود.

تعبیر خواب گردن زدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات