روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گر بودن

محمدبن سیرین گوید: دیدن گری در خواب ، دلیل مال و خواسته بود.

 اگر در گریخارش کرد و ریم در آن بود، دلیل که مال یابد. اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل که مال یابد. جابرمغربیگوید: اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت، دلیل که مال جمع کرده را تلف کند.

تبلیغات