روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرسنگی

محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزینداشت که بخورد، دلیل حرص است. جابرمغربیگوید: اگردید گرسنه بود مصیبت است.

 اگر دید گرسنه بود و چیزیخورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرسنگیبر چهار وجه است.اول: عسرت و تنگی. دوم: حرص. سوم: گناه. چهارم: طمع داشتن به مردم.

تبلیغات