روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرسنگی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گرسنگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گرسنگی

محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزینداشت که بخورد، دلیل حرص است. جابرمغربیگوید: اگردید گرسنه بود مصیبت است.

 اگر دید گرسنه بود و چیزیخورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرسنگیبر چهار وجه است.اول: عسرت و تنگی. دوم: حرص. سوم: گناه. چهارم: طمع داشتن به مردم.

تعبیر خواب گرسنگی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات