روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرگ - حیوان - تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ - حیوان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگیکه زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهاییکه به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
 

تعبیر خواب گرگ - حیوان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات