روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرگ - حیوان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گرگ - حیوان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گرگ - حیوان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگیکه زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهاییکه به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گرگ - حیوان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخاب گرگ , گرگ قهوه ای

تعبیر خواب گرگ - حیوان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات