روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرما - حرارت گ - تعبیر خواب

تعبیر خواب گرما - حرارت گ  
گرما

لوک اویتنهاو میگوید :

گرمایشدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

 

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است که به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهایشما به شکست میانجامد .
 

تعبیر خواب گرما - حرارت گ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات