روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرداب - تعبیر خواب

تعبیر خواب گرداب
دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطریبزرگ است .

 اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

تعبیر خواب گرداب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات