روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرداب
دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطریبزرگ است .

 اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

تبلیغات