روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گرو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گرو
گرو

1ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو میگذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان مالیقرار گرفته اید .

 

2ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزیدر خواب ، علامت قدرت مالیبرایپرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسیچک و سفته هاییهستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید ، نشانة آن است که برایپیشرفت در زندگیامکانات زیادیدر اختیار شما خواهد بود .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات