روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرو - تعبیر خواب

تعبیر خواب گرو
گرو

1ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو میگذارید ، نشانة آن است که در آستانة زیان مالیقرار گرفته اید .

 

2ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزیدر خواب ، علامت قدرت مالیبرایپرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسیچک و سفته هاییهستید که از دیگران به عنوان گرو گرفته اید ، نشانة آن است که برایپیشرفت در زندگیامکانات زیادیدر اختیار شما خواهد بود .
 

تعبیر خواب گرو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات