روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گره - گره زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گره - گره زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گره - گره زدن 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کاریاعتماد کند.

 اگر بیند چیزیرا محکم ببست و گره کرد، دلیلِ بستگیِ کار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگیکار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهایاو بسته ماند.

لوک اویتنهاو میگوید :

گره : آرزوهایشما بر آورده نخواهند شد

گره زدن : دوستان خوبیخواهید یافت

گره را باز کردن : خطریاز سرتان خواهد گذشت

دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگیشما دچار پیچیدگیهاییمیشود که به سختیقادر به حل آن خواهید شد

تعبیر خواب گره - گره زدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات