روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گریختن در خواب
محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب . دلیل رستگاریاست و بعضیگویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد،

زیرا که موسیدرخواب دید به فرعون میگریخت بعد، از شر فرعون رستگارییافت و بر ویظفر یافت. جابرمغربیگوید: اگر دید مردان از زنان میگریختند، دلیل که بیننده را از بزرگیترس بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گریختن، دلیل شادیبود، وقتیکه فریاد و زارینکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.

تبلیغات