روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گریختن در خواب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گریختن در خواب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گریختن در خواب
محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب . دلیل رستگاریاست و بعضیگویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد،

زیرا که موسیدرخواب دید به فرعون میگریخت بعد، از شر فرعون رستگارییافت و بر ویظفر یافت. جابرمغربیگوید: اگر دید مردان از زنان میگریختند، دلیل که بیننده را از بزرگیترس بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گریختن، دلیل شادیبود، وقتیکه فریاد و زارینکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب گریختن در خواب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات